Benvingut a TAIFOL

Un consorci finançat per la Fundació Marató TV3 que representa Immunoteràpies a mida del limfoma folicular.

Què és el Limfoma Fol·licular (LF)?

El Limfoma Fol·licular (LF) és un tipus de càncer de creixement lent que es desenvolupa quan les cèl·lules B (també conegudes com limfòcits B) es tornen anormals. Les cèl·lules B són un tipus de leucòcit, unes cèl·lules de la sang que lluiten contra infeccions. Les cèl·lules B anormals (cèl·lules de limfoma) normalment s’acumulen en els ganglis limfàtics, però poden afectar altres parts del cos.

Causes del Limfoma Fol·licular (LF)

El seu origen no és del tot conegut, però molt probablement prové de la interacció entre (i) alteracions genètiques en les cèl·lules B anormals i (ii) el seu microambient. El teixit de suport format per diversos tipus cel·lulars (cèl·lules no tumorals) i la matriu extracel·lular aporta un avantatge de supervivència addicional a les cèl·lules B anormals. Aquesta “xarxa social” del tumor s’anomena microambient tumoral (TME per les seves sigles en anglès).

Diagnòstic del Limfoma Fol·licular (LF)

El test diagnòstic més comú pel LF consisteix en treure una part o tot el gangli limfàtic engrandit (una biòpsia), amb anestèsia local o general. Aquesta biòpsia s’envia a un laboratori d’anatomia patològica on un patòleg estudia la presència de cèl·lules de limfoma, juntament amb un anàlisi cel·lular y molecular addicional.

Estadiatge y grau del Limfoma Fol·licular (LF)

El diagnòstic inicial ha d’incloure estudis d’imatge (tomografia computada (TC) o PET-CT) i un aspirat o biòpsia de la medul·la òssia. L’estadiatge s’estableix seguint el sistema de classificació d’Ann Arbor segons l’estatus de disseminació i els símptomes del pacient. El grau s’estableix per un patòleg i està relacionat amb l’índex de proliferació del LF.

Un limfoma de baix grau

El LF és generalment un limfoma de baix grau i normalment es desenvolupa lentament. Alguns pacients poden no necessitar tractament durant mesos o anys. Tot i això, el LF és una malaltia molt heterogènia i alguns pacients poden progressar clínicament o patir transformació histològica (TH) a un limfoma agressiu.

El LF encara es considera incurable

El LF encara es considera incurable, ja que aquest tipus de limfoma generalment respon a la teràpia inicial però la majoria de pacients finalment recauen. La “xarxa social” del limfoma o microambient contribueix a aquesta evolució divergent en diferents aspectes, especialment en facilitar que les cèl·lules B anormals evadeixin la vigilància del sistema immune del pacient, en un grau diferent en cada cas. Aquest mecanisme d’evasió pot contribuir a la progressió clínica i TH.

Reprodueix vídeo

Com podem ajudar?

TAIFOL pretén caracteritzar les interaccions entre les cèl·lules B de limfoma i el seu TME immune. L’heterogeneïtat d’aquest TME immune s’agruparà en quatre escenaris basats en les diferents respostes clínics als règims estàndards de quimio-immunoteràpia. Utilitzarem una aproximació multiparamètrica aplicant tècniques genòmiques i transcriptòmiques, així com d’imatge. Aquests resultats establiran la base pel disseny d’immunoteràpies personalitzades dirigides a reactivar el sistema immunitari en cada subgrup clínic que seran validats en cultius de cèl·lules de pacients FL en 3 dimensions (3D).